" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
201
เมื่อวานนี้
298
เดือนนี้
5,654
เดือนที่แล้ว
2,714
ปีนี้
11,328
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
90,142
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

ลำดับรายการวันที่
1 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ธ.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27 ม.ค. 2565
3รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 256417 ธ.ค. 2564
4 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ธ.ค. 2564
5ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.256422 มี.ค. 2564
6ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.25629 ก.พ. 2564
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25609 ก.พ. 2564
8ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
9ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
10ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่2) พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
11ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
12มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2)9 ก.พ. 2564
13มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นงินเดือน พ.ศ. 25625 ก.พ. 2564
14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น5 ก.พ. 2564
15ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น5 ก.พ. 2564
16มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการแระเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉับที่ 2) พ.ศ.25635 ก.พ. 2564
17คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต.เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ25 ม.ค. 2564
18ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256325 ม.ค. 2564
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28 ธ.ค. 2563
20การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2563

1 2   >>  >|