" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
434
เดือนที่แล้ว
3,137
ปีนี้
18,579
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
97,393
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ลำดับรายการวันที่
1การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256323 ธ.ค. 2563
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2)10 พ.ย. 2563
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
4พรบ.ละเมิด พ.ศ. 253923 เม.ย. 2563
5พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 เม.ย. 2563
6พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 เม.ย. 2563
7พรบควบคุมอาคาร-ฉบับ Update255823 เม.ย. 2563
8พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.256023 เม.ย. 2563
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
10พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
11พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
12ระเบียบ ละเมิด 255923 เม.ย. 2563
13ระเบียบ ละเมิด พศ.253923 เม.ย. 2563
14ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 256023 เม.ย. 2563
15ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256223 เม.ย. 2563
16พรฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่2) พ.ศ. 256221 เม.ย. 2563
17พรฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254621 เม.ย. 2563
18พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256221 เม.ย. 2563
19พรบ.การสาธารณสุข พศ.2535(พศ.2560).รวมแล้ว21 เม.ย. 2563
20พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 254021 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|