" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
434
เดือนที่แล้ว
3,137
ปีนี้
18,579
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
97,393
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

นายรัตนะ หว่าละ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายรัตนะ หว่าละ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นายพิพก สืบเจ๊ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


จ่าเอกณรงค์ศักดิ์ กันทนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ


นางรัตนากร โพธิแสง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นายสำราญ พรมเลิศ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ


นางสาวปนัดดา ไชยวงค์
นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ


นางสาวอังคณา จันทร์โอภาส
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน


สิบเอกวศิษฎ์ ชัยณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายธนาวุฒิ ศรีจอมแจ้ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางสาวแพรว บุญเรศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ


นางสาวสุทิกา ศรีชุม
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ


นางสาวสมจีน สุริยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมนัญญา วรรณธร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรุ่งนภา อินยา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมาลัย ไพรพงศ์พร
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)


นายวุฒิพงษ์ รักเรียน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคมสัน หัฏฐะวสุกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนพพร เทพประสาร
พนักงานขับรถยนต์


นายปัญจพล ดวงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายจันทร์ทิพย์ บุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายกฤษฎา ใฝ่หาวิทย์
พนักงานขับรถยนต์


นายพรชัย ทุนประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์


นายสมจิต หล้าคำ
คนงานทั่วไป


นายมงคลชัย ซู่ตุ้ย
คนงานทั่วไป


นายอนุชิต กิ่งแก้วโกศล
คนงานทั่วไป


นายสุรพล เตียงตั้ง
คนงานทั่วไป


ส.อ.บงกาญจ์ สมัยธรรม
คนงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร


นายพิธาน สาลี
คนงานทั่วไป


นายสุขสันต์ โสภาพันธ์
คนงานทั่วไป


นายวิศว์ คำจุน
คนงานทั่วไป


นางสาวอัจฉราพรรณ อุดมเสรีวัฒน์
ภารโรง


นางริราพร ภาพพิกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญาภัค สุขอัชณโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอัญชนา คำคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา คุ้มมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)


นางสาวสุธิรา มูลวัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวสุนิษา กิติศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวชัญญ์รยา รุ่งขยัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวนุษบา อุดมสิริวิวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฤทัยวดี อาฟู
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสิริมา ว่องไว
จ้างเหมาบริการ


นางสมจันทร์ สิริกิจ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวกชณิชา ธรานันทวิทยา
คนงานทั่วไป


นางสาวอินทิรา ศรีวิชัย
คนงานทั่วไป


นายบรรสาร มนผ่อง
จ้างเหมาบริการ


นายวรเชษฏ์ แกงสูง
จ้างเหมาบริการ


นายอุ้ย ศิริธรรมวงศ์
จ้างเหมาบริการ


นายสุวิทย์ ไขแสง
จ้างเหมาบริการ


นายสมจิตร ใฝ่รักสงบ
จ้างเหมาบริการ


นายเฉลิมพล ไพรมงคลเลิศ
จ้างเหมาบริการ


นายสมบูรณ์ อนุรักษ์วนาไพร
จ้างเหมาบริการ


นายธีรสิทธิ์ ชัยมีโชค
จ้างเหมาบริการ


นายพัฒน์พงษ์ พิทักษ์
จ้างเหมาบริการ


นายศราวุธ ปันตานวล
จ้างเหมาบริการ


ส.อ.ปรมัตถ์ คงสุนทร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวทิพย์ ปานคำ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจันจิรา ศิริธรรมวงษ์
จ้างเหมาบริการ


นายสมปอง สอาดจิตต์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวศรุดา มีเมืองงาม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริลักษณ์ นาหงษ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวเสวณีย์ เพียรสุขุม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพรพรรณ พรหมสถิตย์
จ้างเหมาบริการ


นายเอกราช วราฤทธิ์เสรีกุล
จ้างเหมาบริการ


นายมารวย มาตรหมาย
จ้างเหมาบริการ


นางสาวบัวสาย อริญชย์โรจน์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวณปภัช โชติรัตติกร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพัชราภรณ์ รักเรียน
จ้างเหมาบริการ


นายสุรสิทธิ์ อนุรักษ์วลี
จ้างเหมาบริการ


นายพรชัย พากเพียร
จ้างเหมาบริการ


นายนาวา ไชยวัฒน์วงค์
จ้างเหมาบริการ


นายวรวุฒิ รุ่งขยัน
จ้างเหมาบริการ


นายหน่อ รังสรรค์วราคำ
จ้างเหมาบริการ


นายจิรายุ คร่องราษฎร์
จ้างเหมาบริการ


นายจิตติ บุญเรือง
จ้างเหมาบริการ


นายนิมิตร สมบูรณ์ชัย
จ้างเหมาบริการ


นายบัณฑัต เสนากุล
จ้างเหมาบริการ


นายศุภฤกษ์ สุวรรณ
จ้างเหมาบริการ


นายชยุตพงศ์ จอมอรรถเศรษ
จ้างเหมาบริการ


นายธรรมสรณ์ คำบูณ
จ้างเหมาบริการ


นายรณชัย โฉมสะอาด
จ้างเหมาบริการ


นายสันติ เทียนทองนพคุณ
จ้างเหมาบริการ


นายสุดเขต เรือนแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นายธนาวุฒิ จารุวรนันท์
จ้างเหมาบริการ


นายน้ำมนต์ วิจิตร
จ้างเหมาบริการ


นายวิธิสรรค์ ท่อนแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นายพลาธิป วิจิตร
จ้างเหมาบริการ


นายสุรเกียรติ ปันเช
จ้างเหมาบริการ


นายภานุวัฒน์ คำแปง
จ้างเหมาบริการ


นายอำพล วงศ์ทอง
จ้างเหมาบริการ