ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
7,981
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
27,167
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

การบริการพื้นฐาน

 

1. การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู    มีเส้นทางคมนาคมทางบก  คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1095   ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  มีเส้นทางคมนาคมระหว่าง / ใน หมู่บ้าน  คือ

-    ถนนคอนกรีต   จำนวน   13   หมู่บ้าน

-    ถนนลาดยาง    จำนวน     3   หมู่บ้าน

-    ถนนลูกรัง        จำนวน     1   หมู่บ้าน

-    ถนนดิน           จำนวน   13   หมู่บ้าน

 

2. การโทรคมนาคม

-   ทุกหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะใช้

-   ทุกหมู่บ้านมีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  ยกเว้น  บ้านดอยแสง  และบ้านไม้สะเป่

-   ในตำบลสถานีโทรคมนาคม   บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น    จำนวน    1   แห่ง

 

3. การไฟฟ้า

-   หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     จำนวน  13  หมู่บ้าน หมู่ที่  1 – 13

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

-  แม่น้ำปาย  เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความยาว  135  กิโลเมตร  ส่วนกว้างที่สุด  กว้าง  80  เมตร  ลึก  7  เมตร  มีน้ำไหลตลอดปี  ต้นน้ำเกิดจากภูเขาถนนธงชัย  และภูเขาแดนลาว  ไหลผ่านหมู่บ้านปางหมู , บ้านทุ่งกองมู , บ้าน  ขุนกลาง , บ้านสบป่อง  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน   ในเขตรัฐคะยา ประเทศเมียนม่าร์  ลำห้วยและลำน้ำที่ทำให้เกิดแม่น้ำปายมีหลายสาย  เช่น  ห้วยแม่ปู ,น้ำแม่สุรินทร์, น้ำแม่สะงา , น้ำแม่ของ , น้ำแม่สะมาดและลำห้วยแม่สา เป็นต้น ในฤดูฝนมีน้ำมากและไหลเชี่ยวจัดบางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและไร่น่าของราษฎร

 

-  แม่น้ำแม่สะงา  ต้นน้ำเริ่มจากตอนเหนือของบ้านหมอกจำแป่  ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง  จ. แม่ฮ่องสอน  แล้วไหลลงทางทิศใต้  ผ่านบ้านกุงไม้สัก  แล้วไหลมารวมกับแม่น้ำปายที่บ้านปางหมู   

 

-  แม่น้ำสอย  เป็นแม่น้ำสายหลักของบ้านในสอย  มีต้นน้ำอยู่ในเขตดอยลานไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ตามหุบเขา  ช่วงที่ไหลผ่านบ้านในสอย  มีความยาว  30  กิโลเมตร  กว้าง  10 เมตร  ลึก 1 – 2  เมตร  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปายที่บ้านสบสอย  มีน้ำไหลตลอดปี 

 

-  แม่น้ำม่อนตะแลง   ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  เป็นแม่น้ำเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้านไม้แงะ  มีความยาว  1.5  กิโลเมตร  กว้าง  1.50  เมตร  ลึก  1  เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ฤดูแล้งจะไหลน้อย

 

-  ลำห้วยแม่ฮ่องสอน  ต้นกำเนิดมาจากดอยปุย  ด้านทิศตะวันออกของบ้านพะโข่โหล่  เป็นลำห้วยขนาดเล็ก น้ำไหลเชี่ยว ไหลผ่านด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน มีความยาว  26 กิโลเมตร   กว้าง  4 เมตร ลึก  1  เมตร   มีน้ำไหลตลอดปี  

 

-  ลำห้วยน้ำฮู  ต้นกำเนิดจากดอยจันทร์หลวง  ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านพะโข่โหล่  เป็นลำห้วยขนาดเล็กแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  มีความยาว  10  กิโลเมตร  กว้าง  2  เมตร  ลึก  0.5  เมตร   และไหลลงไปรวมกับลำห้วยแม่ฮ่องสอนที่ท้ายหมู่บ้าน

 

-  ลำห้วยริน  ต้นกำเนิดน้ำจากดอยหัวบ้านห้วยหวาย  ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในสอย  ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ไปบรรจบกับลำน้ำสอย  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง  2 – 4  เมตร  สภาพเป็นลำห้วยขนาดเล็ก  มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวประมาณ  2  เดือนเท่านั้น  ลำห้วยก็จะแห้ง

 

-  ลำห้วยผึ้ง  ต้นกำเนิดจากดอยสันขวางเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์          มีความยาว  8  กิโลเมตร  กว้าง  4 – 8  เมตร  ลึก  0.5  เมตร  เป็นลำห้วยขนาดเล็ก  แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  การไหลของน้ำ  ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกลงมาทางทิศใต้  มาบรรจบกับแม่น้ำสอย

 

-  ลำห้วยโป่ง  ต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยโป่ง  ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านในสอย  ไหลลงไปบรรจบกับ   แม่น้ำสอย  ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  มีความยาว  9  กิโลเมตร  กว้าง  4 – 6  เมตร ลึก  0.5 – 1  เมตร    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

-  ลำห้วยจอง  ต้นกำเนิดจากที่สูงบนดอยปางหมู  ผ่านมาทางอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอและอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  ไหลลงสู่หมู่บ้านปางหมู  มีความยาว  9  กิโลเมตร  กว้าง  4 – 6  เมตร  ลึก  1.50  เมตรมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

-  ลำห้วยฝายคอ  ต้นกำเนิดมาจากภูเขาสูง  ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านปางหมู   ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ  มีความยาว  2  กิโลเมตร  กว้าง  15  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  เส้นทางการไหลมีสภาพคดเคี้ยว  ตามสภาพของเชิงเขา 

 

-  ลำห้วยป๊อกจ่าน  ต้นกำเนิดจากห้วยหก  ต้นน้ำบ้านในสอยไหลมาบรรจบกับลำห้วยแม่สะงา  ไหลผ่านด้านทิศใต้ของป้านปางหมู  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง    20  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  เส้นทางการไหลมีสภาพคดเคี้ยว  ตามสภาพของเชิงเขา

 

-  ลำห้วยโป่งจันทร์  ต้นน้ำไหลมาจากห้วยคำเติง  บ้านกุงไม้สัก  ไหลผ่านทางทิศเหนือของหมู่บ้านปางหมูแล้วไหลลงสู่ลำห้วยโป่งจันทร์  ลงมาบรรจบกับแม่น้ำสะงา  บ้านปางหมู  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง  25  เมตร  ลึก  1.50  เมตร เป็นลำห้วยที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่        กรมประมง สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านกุงไม้สักได้มีอาหารที่มีโปรตีนรับประทานและจะปล่อยน้ำไปใช้ในหมู่บ้านเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวเท่านั้น เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอและสภาพการไหลคดเคี้ยวไปตามพื้นที่นาของเกษตรกร   

 

-  ลำห้วยผาอ่าง  เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านทุ่งกองมู ต้นกำเนิดจากเนินเขาเป็นที่ตั้งวัดผาอ่าง ริมถนนสาย 1095 (แม่ฮ่องสอน - ปาย)  เป็นลำห้วยเล็ก ๆ  มีน้ำตลอดปี  มีความยาว  2  กิโลเมตร  กว้าง  2 เมตร  ลึก  1  เมตร  และมีการนำน้ำจากลำห้วยผาอ่าง  ไปทำประปาหมู่บ้าน  บ้านทุ่งกองมู 

 

-  ลำห้วยฮะและลำห้วยน้ำริน  เป็นลำห้วยที่ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ก่อนถึงหมู่บ้านทุ่งกองมู ประมาณ  2  กิโลเมตร  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง  2  เมตร  ลึก  1  เมตร ลำห้วยฮะแยกลงสู่แม่น้ำปาย ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ส่วนลำห้วยรินได้ไหลผ่านหมู่บ้านและไหลลงสู่แม่น้ำปายมีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น

 

-  ลำห้วยปูก้าง  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านทุ่งกองมู  เป็นลำห้วยเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในฤดูฝน  โดยปู่ก้าง  (ผู้ใหญ่)  เป็นผู้ชักชวนชาวบ้านไปช่วยกันขยายลำห้วยที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้น  เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะไหลลงสู่ลำห้วย

 

-  ลำห้วยอื้น  เป็นลำห้วยที่กั้นเขตแดนระหว่างบ้านกุงไม้สัก กับบ้านแม่สะงา มีความยาว  7  กิโลเมตร  กว้าง  5  เมตร  ลึก  1  เมตร  สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น

 

-  ลำห้วยไม้ล้ม  เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านสบป่อง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ในการผลิตประปาภูเขาของหมู่บ้านสบป่องและใช้ในการเกษตร ซึ่งมีความยาวของลำห้วย 3 กิโลเมตรและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

-  หนองบัว  เป็นหนองน้ำในหมู่บ้านกุงไม้สัก  มีความกว้าง  100 * 500  เมตร  ลึก  1  เมตร 

 

-  หนองเก๋ห๊าง  คำว่า  “เก๋ห๊าง”   เป็นภาษาไทยใหญ่  แปลว่า  “น้ำเปลี่ยนทาง”  เป็นหนองน้ำซึ่งน้ำ     แม่สะงา  ได้เปลี่ยนช่องทางเดินจากหนองไปอีกทาง  ทำให้เกิดหนองมีความกว้างประมาณ  10  เมตร        ยาว  500  เมตร  ลึก  1  เมตร   

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

-  อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ  เป็นแหล่งน้ำที่กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสร้างขึ้น  ในพื้นที่เขตสำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สามารถเก็บน้ำได้  950,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านปางหมูในฤดูแล้ง  สภาพอ่างตั้งอยู่ระหว่างภูเขา  2  ลูก  มีลำห้วยฝายคอรับน้ำจากภูเขาส่งเข้ามาในอ่าง  มีการก่อสร้างคันดินกว้างประมาณ  8  เมตร  ยาว  500  เมตร  เรียงก้อนหินใหญ่ทั้งสองฟากข้าง  พื้นผิวดินอัดบดแน่น  มีฝายน้ำล้นทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อระบายน้ำออกในฤดูฝน  มีประตูปิด – เปิดน้ำ  เพื่อปิดและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรในฤดูแล้ง  โดยมีการแต่งตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำคอบดูแลรักษาเมื่อจะมีการ   ปิด - เปิดน้ำ 

 

-  อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พร้อมระบบส่งน้ำ สันเขื่อนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านพะโข่โหล่  หมู่ที่  10  กับ  บ้านใหม่ หมู่ที่  5 ตำบลปางหมู ดำเนินการโดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทำการก่อสร้างตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 2529  แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2532  ปริมาณความจุของน้ำสูงสุด  950,000  ลูกบาศก์เมตร 

 

-  อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมประมง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านกุงไม้สักได้มีอาหารที่มีสารโปรตีนรับประทาน  มีขนาดกว้าง  50  เมตร  ยาว  200  เมตร  สภาพทางเข้าอ่างเป็นดินลูกรังธรรมดา  รถยนต์เข้าถึงในฤดูหนาวและฤดูร้อน แต่ในฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถใช้ในการเดินทางได้ ต้องเดินเท้าเท่านั้น  ระยะทางจากปากทางคอนกรีตเข้าไปจนถึงอ่างเก็บน้ำ  ประมาณ  5  กิโลเมตร

 

การจัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

 

คณะผู้บริหาร  จำนวน   4  คน    ประกอบด้วย 

1. นายพรชัย คะนองศรี            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

2. นายอุทิตย์ บุญรวม               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

3. นายประยูร ปัญญาวิลาวัลย์     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

4. นายวรรณา เกียรติคุณชูชัย    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู