ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
250
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
6,668
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
9,287
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ที่ตั้ง

ทิศเหนือ          จรดกับตำบลหมอกจำแป่ และตำบลห้วยผา

ทิศใต้             จรดตำบลผาบ่อง

ทิศตะวันออก     จรดกับตำบลห้วยปูลิง

ทิศตะวันตก      จรดกับประเทศพม่า

 

2. เนื้อที่

ตำบลปางหมู มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 187,500 ไร่

 

3. ภูมิประเทศ

 

มีพื้นที่เป็นป่าและภูเขา  มีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายสายไหลผ่านสภาพป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  มีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรเป็นส่วนน้อย มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 13 หมู่บ้าน  ได้แก่

1. หมู่ที่ 1      บ้านปางหมู                8. หมู่ที่   8      บ้านไม้แงะ

2. หมู่ที่  2      บ้านกุงไม้สัก             9. หมู่ที่   9      บ้านไม้สะเป่

3. หมู่ที่  3      บ้านทุ่งกองมู            10. หมู่ที่ 10    บ้านพะโข่โหล่

4. หมู่ที่  4      บ้านในสอย              11. หมู่ที่ 11    บ้านขุนกลาง

5. หมู่ที่  5      บ้านใหม่                 12. หมู่ที่ 12    บ้านชานเมือง             

6. หมู่ที่  6      บ้านสบป่อง             13. หมู่ที่ 13    บ้านดอยแสง

7. หมู่ที่  7      บ้านสบสอย         

      

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา                   เป็นที่ตั้งของหมู่  9 , 13

สภาพภูมิประเทศเป็นเชิงเขาและที่ราบ      เป็นที่ตั้งของหมู่  4 , 6 , 7 , 10

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ                  เป็นที่ตั้งของหมู่  1 , 2 , 3 , 5 , 8  , 11 , 12

 

4. ภูมิอากาศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีหมอกปกคลุมตลอด ทั้งปี ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพื้นที่อยู่บน ที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขา ทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล

 

 • ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
 • ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก

     

ประชากร

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลปางหมูมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบกับพื้นที่ตำบลปางหมูมีอาณาเขตล้อมรอบเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงพบกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ชาวไทยใหญ่(ชาวไต), คนเมือง(คนล้านนา), คนไทย (คนไทยภาคกลางและภาคอื่นๆ ที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ตำบลปางหมู), ชาติพันธุ์กระเหรียงขาว(ปากะญอ), ชาติพันธุ์กระเหรียงแดง(คะยา) และชาติพันธุ์ลีซอ(ลีซู) ประกอบกับพบประชากรแฝง กลางคือประชากรที่มิได้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนราษฎร์อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล  ปาหมู เช่น กลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มนักเรียนวิทยาลัยนวมิน ทราชินีแม่ฮ่องสอน กลุ่มข้าราชการ พนักงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนใช้ทรัพยากรและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณะต่างๆในพื้นที่ จึงทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ตำบลปางหมูมากกว่า 20,000 คน นอกเหนือจากการสำรวจจริงจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

ประชากรจำนวนทั้งสิ้น  19,772  คน  แยกเป็นผู้ชาย 9,887  คน  ผู้หญิง  9,885  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 65.90

 

                                        ( ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2563 )

หมู่บ้าน  หมู่ที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จำนวนครัวเรือน
ปางหมู 1 1,264 1,176 2,440 1,224
กุงไม้สัก 2 690 650 1,340 506
ทุ่งกองมู 3 770 713 1,483 793
ในสอย 4 2,329 2,380 4,709 781
บ้านใหม่ 5 797 867 1,664 948
สบป่อง 6 529 557 1,086 426
สบสอย 7 489 448 937 315
ไม้แงะ 8 767 808 1,575 1,081
ไม้สะเป่ 9 401 337 738 192
พะโข่โหล่   10 238 271 509 174
ขุนกลาง   11 713 720 1,433 935
ชานเมือง   12 693 779 1,472 1,066
ดอยแสง   13 207 179 386 106
รวม 9,887 9,885 19,772 8,547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม งา  พืชสวน พืชไร่ นอกจากนั้นก็ทำอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไปและทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิดได้ดังนี้ 

 

ข้าวไร่ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นที่สูงบริเวณเชิงเขาหรือไหล่เขา เกษตรกรจะเตรียมเพาะปลูกข้าวไร่ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4 - 5 เดือน  และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ทั้งนี้ระยะเวลาทั้งหมด  ขึ้นอยู่กับลักษณะของพันธุ์ข้าว รวมถึงลักษณะของพื้นที่ด้วย

 

ถั่วเหลืองฤดูฝน  เริ่มเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 3.5 - 4  เดือน และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม 

 • ถั่วลิสง เริ่มเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4.5 - 5 เดือน และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 

 

 • งา เริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม  -  มิถุนายน  ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4.5 - 5 เดือน  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม 

 

 • กระเทียมดอง เกษตรกรจะปลูกกระเทียมดอในสภาพไร่  ช่วงปลายฤดูฝน เริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม  -  กันยายน   ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ  5 - 5 เดือน  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม  -  มกราคม

 

 • พืชสวน มีการปลูกตามหัวไร่ ปลายนา หรือพื้นที่ว่างระหว่างนาและบ้านเรือนส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน มีการจำหน่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พืชที่ปลูก เช่น มะนาว มะขาม มะยม   มะละกอ กล้วย น้อยหน่า ส้มโอ เป็นต้น

 

 • พืชสวนครัว มีการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบสาระแหน่ โหระพา  เป็นต้น

 

 • การปลูกข้าวนาปีเพียงพืชเดียว เกษตรกรปลูกข้าวนาปีเพียงชนิดเดียวโดยไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ร่วมระบบ เพราะว่าพื้นที่ขาดน้ำชลประทานในช่วงฤดูแล้ง  เริ่มจากเกษตรกรเพาะกล้าและย้ายกล้าปลูกปักดำ ประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ  4 - 5  เดือน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าว ที่ปลูกและจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

 

 • การปลูกข้าวปีละ ๒ ครั้ง (ระบบข้าวนาปี - นาปรัง) หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว พื้นที่ที่มีน้ำชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรจะทำการปลูกข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรจะตกกล้าเตรียมดินและย้ายกล้าปักดำ ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 3.5-4 เดือน และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน

 

 • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ พื้นที่ตำบลปางหมูมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้น เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปผลิตจากถั่วเหลือง (ถั่วเน่าแผ่น, ถั่วเหลืองคั่ว), การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงา (น้ำมันงา, ขนมงา), การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่ว (ถั่วแปจี, ถั่วแปหล่อ, ถั่วลิสลง) เป็นต้น

 

 • การปศุสัตว์ ด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลปางหมูเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ แพะ สุกร และสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน นก เป็นต้น

 

แหล่งธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

 

ลำดับ

ธุรกิจ

แห่ง

1

โรงแรม

2

2

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)

8

3

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

2

4

ร้านอาหาร

9

5

โรงงานอุตสาหกรรม

-

6

โรงสี

11

7

รีสอร์ท

17

8

ร้านค้า

114

9

บ้านเช่า

68

10

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

3

11

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1

12

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1

13

อู่ซ่อมรถขนาดเล็ก

9

14

อู่ซ่อมรถขนาดกลาง

6

15

เต้นท์รถมือสอง

1

16

สะสามหิน ดิน ทราย

7

17

สระว่ายน้ำ

3

18

สะสมแก๊ส

1

19

อุตสาหกรรมชุมชน (สุรากลั่น)

3

20

คลินิก

1

21

ตัดผม

4

 

สภาพทางสังคม 

 

 • โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู                 2. โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98

3. โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู                      4. โรงเรียนบ้านในสอย(โรงเรียนขยายโอกาส)

5. โรงเรียนบ้านใหม่                           6. โรงเรียนบ้านสบป่อง

7. โรงเรียนบ้านสบสอย                       8. โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

 

 • โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 336

- โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (รุ่งอรุณ) บ้านดอยแสง

 

 • โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปางหมู (กศน.ตำบลปางหม)

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปางหมู

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) บ้านในสอย

 

 • สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  1  แห่ง

- วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมู     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุงไม้สัก         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้สะเป่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในสอย     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานเมือง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกองมู

    

 2.สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

- โรงทาน จำนวน 1 แห่ง (โรงเจบ้านชานเมือง หมู่ที่ 12)

-  วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน  20  แห่ง

 

1. วัดบ้านปางหมู                11. วัดป่าธรรมมงคล (บ้านพะโข่โหล่)

2. วัดบ้านกุงไม้สัก              12. วัดกุงเปา (บ้านขุนกลาง)

3. วัดบ้านทุ่งกองมู              13. วัดผาอ่าง (บ้านทุ่งกองมู)

4. วัดบ้านในสอย                14. วัดป่าอุดมพร (บ้านทุ่งกองมู)

5. วัดป่าบ้านใหม่                15. สำนักสงฆ์บ้านไม้สะเป่   

6. วัดดอยกิ่วขมิ้น                16. สำนักสงฆ์ภูสะมะ  (บ้านกุงไม้สัก)

7. วัดบ้านสบป่อง                17. สำนักสงฆ์นามะอื้น (บ้านกุงไม้สัก)  

8. วัดบ้านสบสอย                18. สำนักสงฆ์บ้านชานเมือง

9. วัดศิริมงคลธรรมาวาส        19. สำนักสงฆ์ห้วยโป่งแข่

10. วัดดอยกองมูบ้านปางหมู   20. สำนักสงฆ์บารมีโลกอุดร (บ้านในสอย)

 

 • โบสถ์คริสตจักร จำนวน 7 แห่ง

 

- โบสถ์คริสตจักรบ้านไม้แงะ หมู่ที่ 8

- โบสถ์คริสตจักรทาลิธาคูมิ บ้านสบป่อง หมู่ที่ 6

- โบสถ์บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9

- โบสถ์คริสตจักรบ้านสวนปุ๊ บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 10

- โบสถ์คริสตจักรบ้านในสอย หมู่ที่ 4

- โบสถ์คริสตจักรบ้านใหม่ หมู่ที่ 5

- โบสถ์บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12

 

 • ฌาปณสถาน จำนวน 11 แห่ง

1. ฌาปณสถานบ้านปางหมู

2. ฌาปณสถานบ้านกุงไม้สัก

3. ฌาปณสถานบ้านทุ่งกองมู

4. ฌาปณสถานบ้านในสอย

5. ฌาปณสถานบ้านใหม่

6. ฌาปณสถานบ้านสบป่อง

7. ฌาปณสถานบ้านสบสอย

8. ฌาปณสถานบ้านไม้แงะ

9. ฌาปณสถานบ้านไม้สะเป่

10. ฌาปณสถานบ้านพะโข่โหล่

11. ฌาปณสถานบ้านดอยแสง

 

3.หน่วยงานสาธารณสุข

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล   จำนวน   3   แห่ง

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านปางหมู รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ดังนี้

 • บ้านปางหมู      หมู่ที่ 1          
 • บ้านทุ่งกองมู     หมู่ที่ 3     
 • บ้านสบสอย      หมู่ที่ 7
 • บ้านพะโข่โหล่   หมู่ที่ 10         
 • บ้านขุนกลาง     หมู่ที่ 11     

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุงไม้สัก รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ดังนี้

 • บ้านกุงไม้สัก   หมู่ที่ 2          
 • บ้านใหม่        หมู่ที่ 5          
 • บ้านสบป่อง    หมู่ที่ 6
 • บ้านไม้แงะ     หมู่ที่ 8
 • บ้านชานเมือง  หมู่ที่ 12

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านในสอย รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ดังนี้                                

 • บ้านในสอย             หมู่ที่ 4 
 • บ้านไม้สะเป่            หมู่ที่ 9 
 • บ้านดอยแสง           หมู่ที่ 13

 

-  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

 

4.สถานที่ราชการ

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
 • หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน
 • แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เรือนจำกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ (ห้วยฝายคอ)
 • ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ปางตอง 2 (บ้านปางหมู)
 • หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 711 (บ้านกุงไม้สัก)
 • หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภผ3 (สบสอย)
 • หน่วยพิทักษ์ป่าปางหมู
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 

 

การบริการพื้นฐาน

 

1. การคมนาคม

ตำบลปางหมู มีเส้นทางคมนาคมทางบก คือ ทางหลวงหมายเลข1095 และ 108 ใช้ติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัดภายในเขตตำบลปางหมู มีเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน  คือ

 • ถนนคอนกรีต                   จำนวน           13   หมู่บ้าน
 • ถนนลาดยาง                   จำนวน             5   หมู่บ้าน
 • ถนนลูกรัง                      จำนวน             9   หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน
 • ถนนดิน                         จำนวน           13   หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน

2. การโทรคมนาคม

 • ทุกหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะใช้
 • ทุกหมู่บ้านมีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
 • มีสถานีโทรคมนาคม  (บมจ.ทีโอที) จำนวน 1 แห่ง

3.การไฟฟ้า

 • หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้แก่หมู่ที่ 1 - 13 จำนวน 13 หมู่บ้าน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

    ในพื้นที่ตำบลปางหมูเป็นพื้นที่ป่าและภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน มีพันธุ์ไม้ขึ้นตามธรรมชาติ ตามเชิงเขาและภูเขามีพันธุ์ไม้หลายชนิด ที่เป็นจำพวกไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็งรังแดง ตะแบก ประดู่ ที่เป็นไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้พลวง (ตึง) บริเวณทุ่งนาและริมฝั่งแม่น้ำมีวัชพืช เช่นหญ้าหน้าผาควาย หญ้าหัวจ๋ม(แห้วหมู) หญ้าแพรก หญ้าเมืองวาย (สาบเสือ) หญ้าคาไมยราบ และผักขมหนาว

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยาว 135 กิโลเมตร  ส่วนกว้างที่สุด กว้าง 80 เมตร  ลึก 7 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี  ต้นน้ำเกิดจากภูเขาถนนธงชัย และภูเขาแดนลาว  ไหลผ่านหมู่บ้านปางหมู บ้านทุ่งกองมู บ้านขุนกลาง บ้านสบป่อง ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวินในเขตรัฐคะยา ประเทศเมียนม่าร์  ลำห้วยและลำน้ำที่ทำให้เกิดแม่น้ำปาย มีหลายสาย เช่น ห้วยแม่ปู น้ำแม่สุรินทร์ น้ำแม่สะงา น้ำแม่ของ น้ำแม่สะมาด และลำห้วย แม่สา เป็นต้น ในฤดูฝนมีน้ำมากและไหลเชี่ยวจัด บางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน และไร่นาของราษฎร

 

แม่น้ำแม่สะงา  ต้นน้ำเริ่มจากตอนเหนือของบ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วไหลลงทางทิศใต้ ผ่านบ้านกุงไม้สัก แล้วไหลมารวมกับแม่น้ำปายที่บ้านปางหมู 

  

แม่น้ำสอย  เป็นแม่น้ำสายหลักของบ้านในสอย มีต้นน้ำอยู่ในเขตดอยลานไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ตามหุบเขา ช่วงที่ไหลผ่านบ้านในสอย มีความยาว 30 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร ลึก 1 – 2 เมตร  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปายที่บ้านสบสอยมีน้ำไหลตลอดปี 

 

แม่น้ำม่อนตะแลง ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นแม่น้ำเล็กๆ ไหลผ่านหมู่บ้านไม้แงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ฤดูแล้งจะไหลน้อย

 

ลำห้วยแม่ฮ่องสอน  ต้นกำเนิดมาจากดอยปุย ด้านทิศตะวันออกของบ้านพะโข่โหล่เป็นลำห้วยขนาดเล็ก น้ำไหลเชี่ยวไหลผ่านด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน มีความยาว 26 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร ลึก 1 เมตร  มีน้ำไหลตลอดปี  

 

ลำห้วยน้ำฮู  ต้นกำเนิดจากดอยจันทร์หลวง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน พะโข่โหล่  เป็นลำห้วยขนาดเล็กแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน มีความยาวประมาณ 10  กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 0.5 เมตร และไหลลงไปรวมกับลำห้วยแม่ฮ่องสอนที่ท้ายหมู่บ้าน

 

ลำห้วยริน  ต้นกำเนิดน้ำจากดอยหัวบ้านห้วยหวาย ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในสอยไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ไปบรรจบกับลำน้ำสอย มีความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 2 – 4 เมตร สภาพเป็นลำห้วยขนาดเล็ก มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวประมาณ 2 เดือนเท่านั้นลำห้วยก็จะแห้ง

 

ลำห้วยผึ้ง  ต้นกำเนิดจากดอยสันขวางเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า มีความยาว 8 กิโลเมตร กว้าง 4 – 8 เมตร ลึก 0.5 เมตร เป็นลำห้วยขนาดเล็ก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี การไหลของน้ำไหลจากทางด้านทิศตะวันตกลงมาทางทิศใต้ มาบรรจบกับแม่น้ำสอย

 

ลำห้วยโป่ง  ต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยโป่ง ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านในสอยไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำสอย ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีความยาว 9 กิโลเมตร กว้าง 4 – 6 เมตร ลึก 0.5 – 1 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

ลำห้วยจอง  ต้นกำเนิดจากที่สูงบนดอยปางหมู ผ่านมาทางอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอและอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ไหลลงสู่หมู่บ้านปางหมู มีความยาว 9 กิโลเมตร กว้าง 4 – 6 เมตร ลึก 1.50  เมตรมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

ลำห้วยฝายคอ  ต้นกำเนิดมาจากภูเขาสูง ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านปางหมูไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ มีความยาว 2 กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร ลึก 1.50 เมตร เส้นทางการไหลมีสภาพคดเคี้ยว ตามสภาพของเชิงเขา 

 

ลำห้วยป๊อกจ่าน ต้นกำเนิดจากห้วยหก ต้นน้ำบ้านในสอยไหลมาบรรจบกับลำห้วย แม่สะงา ไหลผ่านด้านทิศใต้ของป้านปางหมู มีความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 20 เมตร ลึก 1.50 เมตร เส้นทางการไหลมีสภาพคดเคี้ยว ตามสภาพของเชิงเขา

 

หนองบัว  เป็นหนองน้ำในหมู่บ้านกุงไม้สัก มีความกว้าง 100 * 500 เมตร ลึก 1 เมตร 

 

ลำห้วยโป่งจันทร์  ต้นน้ำไหลมาจากห้วยคำเติง บ้านกุงไม้สัก ไหลผ่านทางทิศเหนือของหมู่บ้านปางหมูแล้วไหลลงสู่ลำห้วยโป่งจันทร์ ลงมาบรรจบกับแม่น้ำสะงา บ้านปางหมู มีความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง  25 เมตร ลึก 1.50 เมตร สภาพการไหลคดเคี้ยวไปตามพื้นที่นาของเกษตรกร 

 

ลำห้วยผาอ่าง  เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านทุ่งกองมู ต้นกำเนิดจากเนินเขาเป็นที่ตั้งวัดผาอ่าง ริมถนนสาย 1095(แม่ฮ่องสอน - ปาย) เป็นลำห้วยเล็ก ๆ มีน้ำตลอดปีมีความยาว 2  กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร และมีการนำน้ำจากลำห้วยผาอ่างไปทำ ประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งกองมู 

 

ลำห้วยฮะและลำห้วยน้ำริน  เป็นลำห้วยที่ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนถึงหมู่บ้านทุ่งกองมูประมาณ 2 กิโลเมตร มีความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ลำห้วยฮะแยกลงสู่แม่น้ำปายทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ส่วนลำห้วยริน  ได้ไหลผ่านหมู่บ้านและไหลลงสู่แม่น้ำปาย มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น

 

ลำห้วยปูก้าง  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านทุ่งกองมู  เป็นลำห้วยเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในฤดูฝน  โดยปู่ก้าง  (ผู้ใหญ่)  เป็นผู้ชักชวนชาวบ้านไปช่วยกันขยายลำห้วยที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะไหลลงสู่ลำห้วย

 

ลำห้วยอื้น  เป็นลำห้วยที่กั้นเขตแดนระหว่างบ้านกุงไม้สัก กับบ้านแม่สะงา มีความยาว 7 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร ลึก 1 เมตร  สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น

 

ลำห้วยโป่งจันทร์  เป็นลำห้วยที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่กรมประมง  สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านกุงไม้สักได้มีอาหารที่มีโปรตีนรับประทานและจะปล่อยน้ำไปใช้ในหมู่บ้านเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวเท่านั้น  เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

 

หนองเก๋ห๊าง  คำว่า “เก๋ห๊าง” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า “น้ำเปลี่ยนทาง” เป็นหนองน้ำซึ่งน้ำแม่สะงาได้เปลี่ยนช่องทางเดินจากหนองไปอีกทาง ทำให้เกิดหนองมีความกว้างประมาณ 10 เมตร ยาว 500 เมตรลึก 1 เมตร

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ  เป็นแหล่งน้ำที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสร้างขึ้น ในพื้นที่เขตสำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์สามารถเก็บน้ำได้ 950,000 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านปางหมูในฤดูแล้ง  สภาพอ่างตั้งอยู่ระหว่างภูเขา 2 ลูก มีลำห้วยฝายคอรับน้ำจากภูเขาส่งเข้ามาในอ่าง มีการก่อสร้างคันดินกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 500 เมตร เรียงก้อนหินใหญ่ทั้งสองฟากข้าง  พื้นผิวดินอัดบดแน่นมีฝายน้ำล้นทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อระบายน้ำออกในฤดูฝน มีประตูปิด – เปิดน้ำ เพื่อปิดและกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน ด้านการเกษตรในฤดูแล้ง โดยมีการแต่งตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำคอยดูแลรักษาเมื่อจะมีการปิด – เปิดน้ำ 

อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พร้อมระบบส่งน้ำ สันเขื่อนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 10 กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู ดำเนินการโดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ.2529 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2532 ปริมาณความจุของน้ำสูงสุด 950,000 ลูกบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมประมง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านกุงไม้สักได้มีอาหารที่มีสารโปรตีนรับประทาน มีขนาดกว้าง  50 เมตร ยาว 200 เมตร สภาพทางเข้าอ่างเป็นดินลูกรังธรรมดา รถยนต์เข้าถึงในฤดูหนาวและฤดูร้อน แต่ในฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถใช้ ในการเดินทางได้ต้องเดินเท้าเท่านั้น ระยะทางจากปากทางคอนกรีตเข้าไปจนถึงอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 5 กิโลเมตร

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

-  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์      อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 1

-  วัดดอยกองมูบ้านปางหมู               อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 1

-  สวนธรรมภูสะมะ                       อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 2

-  สะพานซูตองเป้                         อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 2

-  การล่องแพ                             อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 3 , 6

-  หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว               อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 4

-  วัดดอยกิ่วขมิ้น                          อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 5

-  อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน                 อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 5

-  สะพานแขวน                           อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 7

-  อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง                 อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 8

-  น้ำตกสอยดาว                          อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 9 , 13

-  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ           อยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 10

 

จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของพื้นที่ตำบลปางหมู เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบสูง มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด  ตลอดจนมีพื้นที่ที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน คือ  ประเทศพม่า  ที่เอื้อต่อการค้าชายแดน รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่แตกต่างกันและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเผ่าพันธุ์ เช่น ไทใหญ่ กระเหรี่ยงแดง  กระเหรี่ยงขาว กระเหรี่ยงคอยาว และชนพื้นเมือง ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีประเพณีดั้งเดิมของตนเอง 

ดังนั้น  สิ่งที่กล่าวมากล่าวข้างต้นจึงถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นของพื้นที่ตำบลปางหมู ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาตำบล  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นคงทั้งทางครอบครัว ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีต่อไป 

 

สาธารณสุข

 

ข้อมูลด้านสาธารณสุขของประชาชนตำบลปางหมู พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงทั้งการใช้สิทธิที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับโรคระบาดตามฤดูกาล อาทิ โรคไขเลือดออกระบาดในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูดำเนินการจำกัดพื้นที่ระบาด โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงในรัศมี 100 เมตรจากจุดที่พบการ  ติดเชื้อไข้เลือดออก

 

อาชญากรรม

 

ข้อมูลการก่ออาญากรรมในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู พบว่า ไม่มีเหตุอาชญากรรมขั้นร้ายแรงหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศเกิดขึ้น คดีที่พบมากส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมย คดีทะเลาะวิวาท ซึ่งสามารถควบคุมและดำเนินการติดตามและจับกุมได้ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมู

 

ยาเสพติด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่เปิดเผยได้ในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู ไม่พบ คดีความที่เป็นอาชญากรรมด้านยาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพหรือที่พักยาเสพติดและสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ ในพื้นที่ตำบลปางหมู เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตา (25 สับปะรด) ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รวมถึงการจัดกิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อาทิ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน( D.A.R.E.) เป็นต้น

 

การสังคมสงเคราะห์

 

ปรัชญาพื้นฐานการสังคมสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (help them to help themselves) เป็นรัฐสวัสดิการพื้นฐานที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอยโอกาส ดังนั้น ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ดอยโอกาส รวมถึงกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอยโอกาส เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

 

ระบบเศรษฐกิจ

 

การประมง พื้นที่ตำบลปางหมูไม่มีระบบการประมงหรือการประกอบอาชีพประมง

การปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ตำบลปางหมูเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ แพะ สุกร และสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน นก เป็นต้น

 

การบริการ

 

การบริการแก่ประชาชนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดและจำหน่ายสินค้า แปรรูปประเภทต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการส่งเสริมการค้าภายในและภายนอกชุมชน

 

การเกษตร

 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย การปลูกข้าว(ข้าวนาปี,ข้าวไร่), ปลูกถัวเหลือง, กระเทียม, งาและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ สร้างรายได้ทั้งการขายพืชผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจครัวเรือน และเศรษฐกิจชุมช เป็นต้น

 

อาชีพ จำนวนครัวเรือน จำนวนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) ต้นทุนเฉลี่ย(บาท/ไร่) ราคาขายเฉลี่ย(บาท/ไร่)
ทำนา 822 3,500 442.63 2,966.67 6,666.67
ทำสวน 14 118 - - -
ทำไร่ 52 303 711.25 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประปา

 

ระบบประปาเพื่อการอุปโภคในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู มีระบบประปาที่สามารถใช้ได้เพื่อการอุปโภคภายในครัวเรือน 2 ประเภท คือ ระบบประปาภูมิภาคและระบบประปาภูเขา โดยปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งมีการขอขยายเขตประปาภูมิภาค เช่น หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกองมู, หย่อมบ้านห้วยโป่งแข หมู่ที่ 8 บ้านไม้แงะ, หย่อมกุงตึงและกุงเปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านขุนกลาง เป็นต้น ส่วนหมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาภูเขา ประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องแสวงหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมพร้อมกับส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้สอยที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน