ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
575
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
6,993
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
9,612
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256223 เม.ย. 2563
2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 256023 เม.ย. 2563
3ระเบียบ ละเมิด พศ.253923 เม.ย. 2563
4ระเบียบ ละเมิด 255923 เม.ย. 2563
5พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
6พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
8พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.256023 เม.ย. 2563
9พรบควบคุมอาคาร-ฉบับ Update255823 เม.ย. 2563
10พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 เม.ย. 2563
11พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 เม.ย. 2563
12พรบ.ละเมิด พ.ศ. 253923 เม.ย. 2563
13พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศ.2535 (พศ.2560)21 เม.ย. 2563
14พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 254021 เม.ย. 2563
15พรบ.การสาธารณสุข พศ.2535(พศ.2560).รวมแล้ว21 เม.ย. 2563
16พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256221 เม.ย. 2563
17พรฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254621 เม.ย. 2563
18พรฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่2) พ.ศ. 256221 เม.ย. 2563

1