ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
7,981
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
27,167
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

ลำดับรายการวันที่
1การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256323 ธ.ค. 2563
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2)10 พ.ย. 2563
4ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256223 เม.ย. 2563
5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 256023 เม.ย. 2563
6ระเบียบ ละเมิด พศ.253923 เม.ย. 2563
7ระเบียบ ละเมิด 255923 เม.ย. 2563
8พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
9พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254223 เม.ย. 2563
11พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.256023 เม.ย. 2563
12พรบควบคุมอาคาร-ฉบับ Update255823 เม.ย. 2563
13พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 เม.ย. 2563
14พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 เม.ย. 2563
15พรบ.ละเมิด พ.ศ. 253923 เม.ย. 2563
16พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศ.2535 (พศ.2560)21 เม.ย. 2563
17พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 254021 เม.ย. 2563
18พรบ.การสาธารณสุข พศ.2535(พศ.2560).รวมแล้ว21 เม.ย. 2563
19พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256221 เม.ย. 2563
20พรฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254621 เม.ย. 2563

12  >> >|