ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,614
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
39,800
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.256422 มี.ค. 2564
2ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.25629 ก.พ. 2564
3ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25609 ก.พ. 2564
4ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
5ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
6ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่2) พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
8มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2)9 ก.พ. 2564
9มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นงินเดือน พ.ศ. 25625 ก.พ. 2564
10ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น5 ก.พ. 2564
11ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น5 ก.พ. 2564
12มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการแระเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉับที่ 2) พ.ศ.25635 ก.พ. 2564
13คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต.เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ25 ม.ค. 2564
14ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256325 ม.ค. 2564
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28 ธ.ค. 2563
16การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2563
17รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล15 ธ.ค. 2563

1