ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27 ม.ค. 2565
2รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 256417 ธ.ค. 2564
3 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ธ.ค. 2564
4ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.256422 มี.ค. 2564
5ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.25629 ก.พ. 2564
6ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25609 ก.พ. 2564
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
8ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
9ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่2) พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
10ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
11มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2)9 ก.พ. 2564
12มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นงินเดือน พ.ศ. 25625 ก.พ. 2564
13ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น5 ก.พ. 2564
14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น5 ก.พ. 2564
15มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการแระเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉับที่ 2) พ.ศ.25635 ก.พ. 2564
16คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต.เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ25 ม.ค. 2564
17ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256325 ม.ค. 2564
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28 ธ.ค. 2563
19การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2563
20รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล15 ธ.ค. 2563

1