ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
7,981
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
27,167
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

นางจินตนา พงศ์ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายรัตนะ หว่าละ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายพิพก สืบเจ๊ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


จ่าเอกณรงค์ศักดิ์ กันทนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ


นางรัตนากร โพธิแสง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นายสำราญ พรมเลิศ
นักวิชาการการเกษตร ชำนาญการ


นางสาวอังคนา จันทร์โอภาส
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน


สิบเอกวศิษฎ์ ชัยณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายอิทธิชัย จันทิพย์
นิติกร ปฏิบัติการ


นางสาวอรยา สุมทุม
นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ


นายธนาวุฒิ ศรีจอมแจ้ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางสาวศตพร ศิลปะการสกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


นางอเมรี บุญเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมจีน สุริยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมนัญญา วรรณธร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายวุฒิพงษ์ รักเรียน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคมสัน หัฏฐะวสุกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนพพร เทพประสาร
พนักงานขับรถยนต์


นางมาลัย ไพรพงศ์พร
ผู้ดูแลเด็ก


นายปัญจพล ดวงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายจันทร์ทิพย์ บุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายอมรเทพ มนผ่อง
พนักงานขับรถยนต์


นายกฤษฎา ใฝ่หาวิทย์
พนักงานขับรถยนต์


นายพรชัย ทุนประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์


นายยุทธนา เขื่อนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระพงษ์ สุธรรม
คนงานทั่วไป


นายสมจิต หล้าคำ
คนงานทั่วไป


นายมงคลชัย ซู่ตุ้ย
คนงานทั่วไป


นายอนุชิต กิ่งแก้วโกศล
คนงานทั่วไป


นายสุรพล เตียงตั้ง
คนงานทั่วไป


ส.อ.บงกาญจ์ สมัยธรรม
คนงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร


นายสุทชัย มารุณ
คนสวน


นางสาวอัจฉราพรรณ อุดมเสรีวัฒน์
ภารโรง


นางริราพร ภาพพิกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนุษบา อุดมสิริวิวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา คุ้มมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญาภัค สุขอัชณโชติ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุธิรา มูลวัง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอลิสา วนาศิริ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวธนัยพร รักเรียน
จ้างเหมาบริการ


นางสาวกชณิชา ธรานันทวิทยา
จ้างเหมาบริการ


นางสมจันทร์ สิริกิจ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสิริมา ว่องไว
จ้างเหมาบริการ


นางสาวฤทัยวดี อาฟู
จ้างเหมาบริการ


นางสาวอรวรรณ ฉัตรตันใจ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวอินทิรา ศรีวิชัย
จ้างเหมาบริการ


นายธวัชชัย ก้อนทอง
จ้างเหมาบริการ


นายบรรสาร มนผ่อง
จ้างเหมาบริการ


นายปรีชา สถิตย์จารุกร
จ้างเหมาบริการ


นายพิธาน สาลี
จ้างเหมาบริการ


นายวรเชษฏ์ แกงสูง
จ้างเหมาบริการ


นายสุขสันต์ โสภาพันธ์
จ้างเหมาบริการ


นายอังคาร ไพรมงคลเลิศ
จ้างเหมาบริการ


นายชัยพร อินทรักษ์
จ้างเหมาบริการ


นายอุ้ย ศิริธรรมวงศ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิกุล ศิลป์มิตรภาพ
จ้างเหมาบริการ


นายสุวิทย์ ไขแสง
จ้างเหมาบริการ