ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

นายประทิน นันทานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายรัตนะ หว่าละ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายพิพก สืบเจ๊ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


จ่าเอกณรงค์ศักดิ์ กันทนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ


นางรัตนากร โพธิแสง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นายสำราญ พรมเลิศ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ


นางสาวอังคณา จันทร์โอภาส
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน


สิบเอกวศิษฎ์ ชัยณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายธนาวุฒิ ศรีจอมแจ้ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางสาวศตพร ศิลปะการสกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


นางสาวสมจีน สุริยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมนัญญา วรรณธร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมาลัย ไพรพงศ์พร
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)


นายวุฒิพงษ์ รักเรียน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคมสัน หัฏฐะวสุกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนพพร เทพประสาร
พนักงานขับรถยนต์


นายปัญจพล ดวงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายจันทร์ทิพย์ บุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายอมรเทพ มนผ่อง
พนักงานขับรถยนต์


นายกฤษฎา ใฝ่หาวิทย์
พนักงานขับรถยนต์


นายพรชัย ทุนประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์


นายยุทธนา เขื่อนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระพงษ์ สุธรรม
คนงานทั่วไป


นายสมจิต หล้าคำ
คนงานทั่วไป


นายมงคลชัย ซู่ตุ้ย
คนงานทั่วไป


นายอนุชิต กิ่งแก้วโกศล
คนงานทั่วไป


นายสุรพล เตียงตั้ง
คนงานทั่วไป


ส.อ.บงกาญจ์ สมัยธรรม
คนงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร


นายสุทชัย มารุณ
คนสวน


นายพิธาน สาลี
คนงานทั่วไป


นายอังคาร ไพรมงคลเลิศ
คนงานทั่วไป


นายสุขสันต์ โสภาพันธ์
คนงานทั่วไป


นายวิศว์ คำจุน
คนงานทั่วไป


นางสาวอัจฉราพรรณ อุดมเสรีวัฒน์
ภารโรง


นางริราพร ภาพพิกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญาภัค สุขอัชณโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอัญชนา คำคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา คุ้มมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)


นางสาวสุธิรา มูลวัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวสุนิษา กิติศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวชัญญ์รยา รุ่งขยัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวนุษบา อุดมสิริวิวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฤทัยวดี อาฟู
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสิริมา ว่องไว
จ้างเหมาบริการ


นางสมจันทร์ สิริกิจ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวกชณิชา ธรานันทวิทยา
คนงานทั่วไป


นางสาวอินทิรา ศรีวิชัย
คนงานทั่วไป


นายบรรสาร มนผ่อง
จ้างเหมาบริการ


นายปรีชา สถิตย์จารุกร
จ้างเหมาบริการ


นายวรเชษฏ์ แกงสูง
จ้างเหมาบริการ


นายชัยพร อินทรักษ์
จ้างเหมาบริการ


นายอุ้ย ศิริธรรมวงศ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิกุล ศิลป์มิตรภาพ
จ้างเหมาบริการ


นายสุวิทย์ ไขแสง
จ้างเหมาบริการ


นายสมจิตร ใฝ่รักสงบ
จ้างเหมาบริการ


นายเฉลิมพล ไพรมงคลเลิศ
จ้างเหมาบริการ


นายสมบูรณ์ อนุรักษ์วนาไพร
จ้างเหมาบริการ


นายธีรสิทธิ์ ชัยมีโชค
จ้างเหมาบริการ


นายพัฒน์พงษ์ พิทักษ์
จ้างเหมาบริการ


นายศราวุธ ปันตานวล
จ้างเหมาบริการ


ส.อ.ปรมัตถ์ คงสุนทร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวทิพย์ ปานคำนางสาวจันจิรา ศิริธรรมวงษ์นายสมปอง สอาดจิตต์