Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
 
1.  การศึกษา

 
-  โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน   9  แห่ง

1.โรงเรียนบ้านปางหมู
2.โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพ 92
3.โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
4.โรงเรียนบ้านในสอย
5.โรงเรียนบ้านใหม่
6.โรงเรียนบ้านสบป่อง
7.โรงเรียนบ้านสบสอย
8.โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
9.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 

-  โรงเรียนมัธยม    จำนวน   2  แห่ง

1.โรงเรียนบ้านในสอย
2.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

-  ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)(ปางหมู)  จำนวน   1  แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน  5  แห่ง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมู
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุงไม้สัก
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในสอย
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกองมู
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานเมือง  และบ้านไม้สะเป่ (โดยชุมชนจัดตั้งเอง)

-  ศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ปางหมู)   จำนวน  1  แห่ง

- สถาบันระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 สถาบัน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
-  วัดจำนวน  13  แห่ง
1.วัดบ้านปางหมู                    8.  วัดบ้านสบป่อง
2.วัดบ้านกุงไม้สัก                  9.  วัดบ้านสบสอย
3.วัดบ้านทุ่งกองมู                 10.  วัดศิริมงคลธรรมาวาส
4.วัดบ้านในสอย                   11.  วัดป่าธรรมมงคล  (บ้านพะโข่โหล่)
5.วัดกิ่วขมิ้น  (บ้านใหม่)       12.  วัดกุงเปา  (บ้านขุนกลาง)
6.วัดบ้านใหม่                       13.  วัดผาอ่าง  (บ้านทุ่งกองมู)
7.วัดป่าอุดมพร (จองโท้ง)   

-  ฌาปนสถาน  จำนวน  11  แห่ง

1.ฌาปนสถานบ้านปางหมู
2.ฌาปนสถานบ้านกุงไม้สัก 
3.ฌาปนสถานบ้านทุ่งกองมู 
4.ฌาปนสถานบ้านในสอย 
5.ฌาปนสถานบ้านใหม่
6.ฌาปนสถานบ้านสบป่อง
7.ฌาปนสถานบ้านสบสอย
8.ฌาปนสถานบ้านไม้แงะ
9.ฌาปนสถานบ้านไม้สะเป่
10.ฌาปนสถานบ้านพะโข่โหล่
11.ฌาปนสถานบ้านดอยแสง 

-  สำนักสงฆ์    จำนวน  4  แห่ง

1. สำนักปฏิบัติธรรมห้วยโป่งแข  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านไม้แงะ
2. สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมภูสมะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกุงไม้สัก
3. สำนักสงฆ์บ้านไม้สะเป่
4. สำนักสงฆ์บ้านชานเมือง

-  โบสถ์  จำนวน    7   แห่ง

1.โบสถ์คริสต์จักรทาลิธาคูมิ  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6  บ้านสบป่อง
2.โบสถ์คริสต์จักรไม้แงะ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8  บ้านไม้แงะ
3.โบสถ์คริสต์บ้านไม้สะเป่  จำนวน  2  แห่ง.
4.โบสถ์คริสต์จักรบ้านสวนปุ๊    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10  บ้านพะโข่โหล่
5.โบสถ์คริสต์จักรบ้านในสอย
6.โบสถ์คริสต์จักรบ้านใหม่ 
7.โบสถ์บ้านชานเมือง
 
3.  สาธารณสุข
 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / หมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านปางหมู
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุงไม้สัก
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านในสอย
 
4.  จำนวนสถานที่ราชการในเขตรับผิดชอบ   จำนวน   14  แห่ง
 
1. กองร้อย  ตชด.ที่  336                       8. แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง         9.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3.สำนักงานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน        10.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
4.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง     11.สถาบันเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
5.กองร้อยทหารราบที่  752                   12. เรือนจำกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน     13.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
7.หมวดการทางปางหมู                         14. สำนักงานทางหลวงชนบท


องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th