Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่  ข้าว ถั่วเหลือง  กระเทียม  งา  พืชสวน  พืชไร่  นอกจากนั้นก็ทำอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  และทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

- ข้าวไร่  พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นที่สูงบริเวณเชิงเขาหรือไหล่เขา  เกษตรกรจะเตรียมเพาะปลูกข้าวไร่ประมาณเดือนพฤษภาคม -  มิถุนายน  ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ  4 - 5  เดือน  และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม  ทั้งนี้ระยะเวลาทั้งหมด  ขึ้นอยู่กับลักษณะของพันธุ์ข้าว  รวมถึงลักษณะของพื้นที่ด้วย

- ถั่วเหลืองฤดูฝน  เริ่มเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน  - กรกฎาคม ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 3.5 - 4 เดือน และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม  

- ถั่วลิสง  เริ่มเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน  -  กรกฎาคม ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4.5 - 5 เดือน  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม  

- งา  เริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม  -  มิถุนายน  ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4.5 - 5 เดือน  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม  

- กระเทียมดอ  เกษตรกรจะปลูกกระเทียมดอในสภาพไร่  ช่วงปลายฤดูฝน  เริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม  -  กันยายน   ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ  4.5 - 5 เดือน  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม  -  มกราคม

- พืชสวน  มีการปลูกตามหัวไร่  ปลายนา  หรือพื้นที่ว่างระหว่างนาและบ้านเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน  มีการจำหน่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  พืชที่ปลูก  เช่น  มะนาว , มะขาม , มะยม , มะละกอ , กล้วย , น้อยหน่า , ส้มโอ  เป็นต้น

- พืชสวนครัว  มีการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น  เช่น  ขิง, ข่า, ตะไคร้, ใบสาระแหน่, โหระพา  เป็นต้น

- พืชนา    ระบบการปลูกข้าวนาปีเพียงพืชเดียว  เกษตรกรปลูกข้าวนาปีเพียงชนิดเดียว  โดยไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ร่วมระบบ  เพราะว่าพื้นที่ขาดน้ำชลประทานในช่วงฤดูแล้ง  เริ่มจากเกษตรกรเพาะกล้าและย้ายกล้าปลูกปักดำ  ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4 - 5 เดือน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าวที่ปลูก  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม  -  พฤศจิกายน 

ระบบการปลูกพืช  2  ครั้งต่อปี (ระบบข้าวนาปี - นาปรัง)   หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว  พื้นที่ที่มีน้ำชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง  เกษตรกรจะทำการปลูกข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรจะตกกล้าเตรียมดินและย้ายกล้าปักดำ ประมาณเดือนธันวาคม -  มกราคม  ใช้เวลาสำหรับการเจริญเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 3.5 - 4 เดือน  และจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม  -  เมษายน
 
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 
ที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ บ้าน ประธานกลุ่ม  จำนวนสมาชิก 
1 กลุ่มปักเย็บเสื้อไต    1  บ้านปางหมู  นางณัฐปราณี    ขอโพธิ์ 12 
2 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปถั่วเหลือง   1  บ้านปางหมู ด.ต. อนุเทพ   จินา  15
3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง   1 บ้านปางหมู  นางตวงรัตน์  คำบุญ  9
4 กลุ่มชมรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   1 บ้านปางหมู  นายกำธร  บุญรวม 50
5 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านปางหมู   1 บ้านปางหมู  นางนราวรรณ  ภาสวรโรจน์กุล   8
6 กลุ่มแม่บ้านสุขาภิบาลอาหาร   2 กุงไม้สัก  นางสมจีน  สุริยะ  51
7 กลุ่มเกษตรปลูกพืชหมุนเวียน   2 กุงไม้สัก  นายอ่องคำ  รักดี  37
8 กลุ่มแม่บ้านสุขาภิบาลอาหาร   2  กุงไม้สัก นางสุภาพร  อินธิปวง  30
9 กลุ่มหัตถกรรม   3  ทุ่งกองมู นายเดช  เยาวโสภา  28
10 กลุ่มผลิตน้ำมันงา   3 ทุ่งกองมู  นายทุนอ่อง  อนันตสถาพร  62
11 กลุ่มกองทุนปุ๋ย   4  ในสอย นายบุญเพ็ญ  วรรณธร   54 
12 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง   4  ในสอย นางมณีรัตน์  กันทะใจ   20
13 กลุ่มสายใยรัก   4 ในสอย  นางศรีฟอง  มณีศรี   25
14 กลุ่มเลี้ยงโคขุน  4 ในสอย  นายสุรชัย  พิศไหว 18
15 กลุ่มผลิตของที่ระลึกจากผ้าและชุดไต   5  บ้านใหม่  นางสาวอำ ไพ คำผง   17
16 กลุ่มค้าขายอาหาร  8 บ้านไม้แงะ  นางพิณ  สัตย์มั่น   6
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมงา  8 บ้านไม้แงะ  นางณัฐฐา  คำดี   5
18 กลุ่มปลูกพืชผสมผสาน  8 บ้านไม้แงะ  นายประหยัด   ภักดี  7
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  8  บ้านไม้แงะ นางณัฏฐา   คำรินทร์  13
20 กลุ่มค้าขายของชำ   11 ขุนกลาง  นายสนิท   สมอุทัย  10
21 กลุ่มเลี้ยงหมู  11 ขุนกลาง  นางปราณีต   ถาวร  10
22 กลุ่มข้าวซ้อมมือ   11 ขุนกลาง นางวลัย   มณีนาค   12
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากงา    11 ขุนกลาง  นางสาวสุนารี   แซ่ว่อง  16
24 กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกร  12  ชานเมือง นางสุจิตรา   วิทยาการยุทธกุล   26

 รวมทั้งสิ้น    24    กลุ่ม
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 
 
1 โรงแรม     จำนวน 2 แห่ง
2 ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)    จำนวน 8 แห่ง
3 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง
4 ร้านอาหาร  จำนวน 9 แห่ง
5 โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน - แห่ง
6 โรงสี    จำนวน 11 แห่ง
7 รีสอร์ท    จำนวน 17 แห่ง
8 ร้านค้า จำนวน 114 แห่ง
9 บ้านเช่า จำนวน 68 แห่ง
10 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง
11 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
12 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง
13 อู่ซ่อมรถขนาดเล็ก                   จำนวน 9 แห่ง
14 อู่ซ่อมรถขนาดกลาง   จำนวน 6 แห่ง
15 เต็นท์รถมือสอง                  จำนวน 1 แห่ง
16 สะสมหิน  ดิน   ทราย   จำนวน 7 แห่ง
17 สระว่ายน้ำ  จำนวน 3 แห่ง
18 สะสมแก๊ส จำนวน 1 แห่ง
19 อุตสาหกรรมชุมชน (สุรากลั่น)  จำนวน 3 แห่ง
20 คลินิก   จำนวน 1 แห่ง
21 ตัดผม จำนวน 4 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th