Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
 
1.  การคมนาคม

  องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู    มีเส้นทางคมนาคมทางบก  คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1095   ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด 
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  มีเส้นทางคมนาคมระหว่าง / ใน หมู่บ้าน  คือ
-    ถนนคอนกรีต   จำนวน   13   หมู่บ้าน
-    ถนนลาดยาง    จำนวน     3   หมู่บ้าน
-    ถนนลูกรัง        จำนวน     1   หมู่บ้าน
-    ถนนดิน           จำนวน   13   หมู่บ้าน

2.   การโทรคมนาคม

-   ทุกหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะใช้
-   ทุกหมู่บ้านมีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  ยกเว้น  บ้านดอยแสง  และบ้านไม้สะเป่
-   ในตำบลสถานีโทรคมนาคม   บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น    จำนวน    1   แห่ง

3.  การไฟฟ้า

-   หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     จำนวน  13  หมู่บ้าน
 หมู่ที่  1 – 13

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  แม่น้ำปาย  เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความยาว  135  กิโลเมตร  ส่วนกว้างที่สุด  กว้าง  80  เมตร  ลึก  7  เมตร  มีน้ำไหลตลอดปี  ต้นน้ำเกิดจากภูเขาถนนธงชัย  และภูเขาแดนลาว  ไหลผ่านหมู่บ้านปางหมู , บ้านทุ่งกองมู , บ้าน  ขุนกลาง , บ้านสบป่อง  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน   ในเขตรัฐคะยา ประเทศเมียนม่าร์  ลำห้วยและลำน้ำที่ทำให้เกิดแม่น้ำปายมีหลายสาย  เช่น  ห้วยแม่ปู ,น้ำแม่สุรินทร์, น้ำแม่สะงา , น้ำแม่ของ , น้ำแม่สะมาดและลำห้วยแม่สา เป็นต้น ในฤดูฝนมีน้ำมากและไหลเชี่ยวจัดบางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและไร่น่าของราษฎร
-  แม่น้ำแม่สะงา  ต้นน้ำเริ่มจากตอนเหนือของบ้านหมอกจำแป่  ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง  จ. แม่ฮ่องสอน  แล้วไหลลงทางทิศใต้  ผ่านบ้านกุงไม้สัก  แล้วไหลมารวมกับแม่น้ำปายที่บ้านปางหมู    
-  แม่น้ำสอย  เป็นแม่น้ำสายหลักของบ้านในสอย  มีต้นน้ำอยู่ในเขตดอยลานไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ตามหุบเขา  ช่วงที่ไหลผ่านบ้านในสอย  มีความยาว  30  กิโลเมตร  กว้าง  10 เมตร  ลึก 1 – 2  เมตร  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปายที่บ้านสบสอย  มีน้ำไหลตลอดปี  
-  แม่น้ำม่อนตะแลง   ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  เป็นแม่น้ำเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้านไม้แงะ  มีความยาว  1.5  กิโลเมตร  กว้าง  1.50  เมตร  ลึก  1  เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ฤดูแล้งจะไหลน้อย
-  ลำห้วยแม่ฮ่องสอน  ต้นกำเนิดมาจากดอยปุย  ด้านทิศตะวันออกของบ้านพะโข่โหล่  เป็นลำห้วยขนาดเล็ก น้ำไหลเชี่ยว ไหลผ่านด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน มีความยาว  26 กิโลเมตร   กว้าง  4 เมตร ลึก  1  เมตร   มีน้ำไหลตลอดปี   
-  ลำห้วยน้ำฮู  ต้นกำเนิดจากดอยจันทร์หลวง  ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านพะโข่โหล่  เป็นลำห้วยขนาดเล็กแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  มีความยาว  10  กิโลเมตร  กว้าง  2  เมตร  ลึก  0.5  เมตร   และไหลลงไปรวมกับลำห้วยแม่ฮ่องสอนที่ท้ายหมู่บ้าน
-  ลำห้วยริน  ต้นกำเนิดน้ำจากดอยหัวบ้านห้วยหวาย  ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในสอย  ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ไปบรรจบกับลำน้ำสอย  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง  2 – 4  เมตร  สภาพเป็นลำห้วยขนาดเล็ก  มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวประมาณ  2  เดือนเท่านั้น  ลำห้วยก็จะแห้ง
-  ลำห้วยผึ้ง  ต้นกำเนิดจากดอยสันขวางเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์          มีความยาว  8  กิโลเมตร  กว้าง  4 – 8  เมตร  ลึก  0.5  เมตร  เป็นลำห้วยขนาดเล็ก  แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  การไหลของน้ำ  ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกลงมาทางทิศใต้  มาบรรจบกับแม่น้ำสอย
-  ลำห้วยโป่ง  ต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยโป่ง  ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านในสอย  ไหลลงไปบรรจบกับ   แม่น้ำสอย  ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  มีความยาว  9  กิโลเมตร  กว้าง  4 – 6  เมตร ลึก  0.5 – 1  เมตร    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
-  ลำห้วยจอง  ต้นกำเนิดจากที่สูงบนดอยปางหมู  ผ่านมาทางอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอและอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  ไหลลงสู่หมู่บ้านปางหมู  มีความยาว  9  กิโลเมตร  กว้าง  4 – 6  เมตร  ลึก  1.50  เมตรมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
-  ลำห้วยฝายคอ  ต้นกำเนิดมาจากภูเขาสูง  ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านปางหมู   ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ  มีความยาว  2  กิโลเมตร  กว้าง  15  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  เส้นทางการไหลมีสภาพคดเคี้ยว  ตามสภาพของเชิงเขา  
-  ลำห้วยป๊อกจ่าน  ต้นกำเนิดจากห้วยหก  ต้นน้ำบ้านในสอยไหลมาบรรจบกับลำห้วยแม่สะงา  ไหลผ่านด้านทิศใต้ของป้านปางหมู  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง    20  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  เส้นทางการไหลมีสภาพคดเคี้ยว  ตามสภาพของเชิงเขา
-  ลำห้วยโป่งจันทร์  ต้นน้ำไหลมาจากห้วยคำเติง  บ้านกุงไม้สัก  ไหลผ่านทางทิศเหนือของหมู่บ้านปางหมูแล้วไหลลงสู่ลำห้วยโป่งจันทร์  ลงมาบรรจบกับแม่น้ำสะงา  บ้านปางหมู  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง  25  เมตร  ลึก  1.50  เมตร เป็นลำห้วยที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่        กรมประมง สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านกุงไม้สักได้มีอาหารที่มีโปรตีนรับประทานและจะปล่อยน้ำไปใช้ในหมู่บ้านเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวเท่านั้น เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอและสภาพการไหลคดเคี้ยวไปตามพื้นที่นาของเกษตรกร    
-  ลำห้วยผาอ่าง  เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านทุ่งกองมู ต้นกำเนิดจากเนินเขาเป็นที่ตั้งวัดผาอ่าง ริมถนนสาย 1095 (แม่ฮ่องสอน - ปาย)  เป็นลำห้วยเล็ก ๆ  มีน้ำตลอดปี  มีความยาว  2  กิโลเมตร  กว้าง  2 เมตร  ลึก  1  เมตร  และมีการนำน้ำจากลำห้วยผาอ่าง  ไปทำประปาหมู่บ้าน  บ้านทุ่งกองมู  
-  ลำห้วยฮะและลำห้วยน้ำริน  เป็นลำห้วยที่ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ก่อนถึงหมู่บ้านทุ่งกองมู ประมาณ  2  กิโลเมตร  มีความยาว  3  กิโลเมตร  กว้าง  2  เมตร  ลึก  1  เมตร ลำห้วยฮะแยกลงสู่แม่น้ำปาย ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ส่วนลำห้วยรินได้ไหลผ่านหมู่บ้านและไหลลงสู่แม่น้ำปายมีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น
-  ลำห้วยปูก้าง  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านทุ่งกองมู  เป็นลำห้วยเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในฤดูฝน  โดยปู่ก้าง  (ผู้ใหญ่)  เป็นผู้ชักชวนชาวบ้านไปช่วยกันขยายลำห้วยที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้น  เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะไหลลงสู่ลำห้วย
-  ลำห้วยอื้น  เป็นลำห้วยที่กั้นเขตแดนระหว่างบ้านกุงไม้สัก กับบ้านแม่สะงา มีความยาว  7  กิโลเมตร  กว้าง  5  เมตร  ลึก  1  เมตร  สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น 
-  ลำห้วยไม้ล้ม  เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านสบป่อง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ในการผลิตประปาภูเขาของหมู่บ้านสบป่องและใช้ในการเกษตร ซึ่งมีความยาวของลำห้วย 3 กิโลเมตรและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
-  หนองบัว  เป็นหนองน้ำในหมู่บ้านกุงไม้สัก  มีความกว้าง  100 * 500  เมตร  ลึก  1  เมตร  
-  หนองเก๋ห๊าง  คำว่า  “เก๋ห๊าง”   เป็นภาษาไทยใหญ่  แปลว่า  “น้ำเปลี่ยนทาง”  เป็นหนองน้ำซึ่งน้ำ     แม่สะงา  ได้เปลี่ยนช่องทางเดินจากหนองไปอีกทาง  ทำให้เกิดหนองมีความกว้างประมาณ  10  เมตร        ยาว  500  เมตร  ลึก  1  เมตร    

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ  เป็นแหล่งน้ำที่กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสร้างขึ้น  ในพื้นที่เขตสำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สามารถเก็บน้ำได้  950,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตรของหมู่บ้านปางหมูในฤดูแล้ง  สภาพอ่างตั้งอยู่ระหว่างภูเขา  2  ลูก  มีลำห้วยฝายคอรับน้ำจากภูเขาส่งเข้ามาในอ่าง  มีการก่อสร้างคันดินกว้างประมาณ  8  เมตร  ยาว  500  เมตร  เรียงก้อนหินใหญ่ทั้งสองฟากข้าง  พื้นผิวดินอัดบดแน่น  มีฝายน้ำล้นทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อระบายน้ำออกในฤดูฝน  มีประตูปิด – เปิดน้ำ  เพื่อปิดและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรในฤดูแล้ง  โดยมีการแต่งตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำคอบดูแลรักษาเมื่อจะมีการ   ปิด - เปิดน้ำ  
-  อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พร้อมระบบส่งน้ำ สันเขื่อนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านพะโข่โหล่  หมู่ที่  10  กับ  บ้านใหม่ หมู่ที่  5 ตำบลปางหมู ดำเนินการโดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทำการก่อสร้างตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 2529  แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2532  ปริมาณความจุของน้ำสูงสุด  950,000  ลูกบาศก์เมตร  
-  อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมประมง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านกุงไม้สักได้มีอาหารที่มีสารโปรตีนรับประทาน  มีขนาดกว้าง  50  เมตร  ยาว  200  เมตร  สภาพทางเข้าอ่างเป็นดินลูกรังธรรมดา  รถยนต์เข้าถึงในฤดูหนาวและฤดูร้อน แต่ในฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถใช้ในการเดินทางได้ ต้องเดินเท้าเท่านั้น  ระยะทางจากปากทางคอนกรีตเข้าไปจนถึงอ่างเก็บน้ำ  ประมาณ  5  กิโลเมตร
การจัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 
คณะผู้บริหาร  จำนวน   4  คน    ประกอบด้วย  
1.  นายพรชัย      คะนองศรี          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
2.  นายอุทิตย์      บุญรวม             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
3.  นายประยูร     ปัญญาวิลาวัลย์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
4.  นายวรรณา    เกียรติคุณชูชัย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู


องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th