Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  นอบน้อมผู้สูงวัย  ดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม 
นำสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  คุณภาพชีวิตปลอดภัย  ก้าวไกลกับประชาธิปไตย
 

 
พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

3. ส่งเสริมและรักษาความสะอาดถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th