Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

2. การพัฒนาแหล่งน้ำ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการลงทุน

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

6. การพัฒนาสาธารณสุข

7. การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคง

8. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร


การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี

การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  ได้วางแผนการพัฒนาสามปี  ไว้ทั้งหมด  7  ด้าน  คือ  

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดให้มีการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ  เช่น  ถนน , อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน , ลานกีฬา  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  ตามที่ชาวบ้านต้องการ  และอยู่ในอำนาจหน้าที่การควบคุมที่สามารถกระทำได้

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ทำได้โดยการจัดให้มีน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตร  เช่น  การจัดให้มีประปาภูเขา , ก่อสร้างบ่อบาดาล , การสร้างลำเหมือง , การสร้างฝาย  เป็นต้น  

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุน  โดยการส่งเสริม  จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ,ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้ชาวบ้านปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ , ทำป้ายแนะนำสถานท่องเที่ยว   และส่งเสริมให้ชาวบ้านประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  เช่น  การส่งเสริมสินค้า OTOP   เป็นต้น

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่นการจัดกิจกรรมปลูกป่า  , ปลูกต้นไม้ , อบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ,การปลูกหญ้าแฝก  เป็นต้น

5. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  โดยในเรื่องนี้  อบต. ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในด้านสังคม  จัดให้มีกีฬา  อบต.  ต้านยาเสพติด  อย่างเป็นประจำทุกปี , โครงการตำรวจชุม , โครงการ  อปพร. , การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ส่วนในด้านสาธารณสุขนั้น  อบต.ก็จัดให้มีโครงการป้องกันไข้เลือดออกยุงลายทุกปี , ส่งเสริมโครงการการออกกำลังกายของประชาชน  เป็นต้น

6. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  โดยการส่งเสริมการศึกษาเช่น  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  , การสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น  และในด้านของการศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม ทำโดยการจัดงาน และสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  การส่งเสริมการสอนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นต้น

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  โดย  อบต. จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน  อบต.  และการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น   , การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  เช่น  การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น  และเห็นว่าบุคลากรในด้านนั้นๆ ควรจะได้รับความรู้เพิ่มเติม , การจัดฝึกอบรมธรรมมะให้แก่บุคลากร  เพื่อส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักการมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นต้น


องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th